למען הסר ספק, אני שב ומבהיר כי אינני נוקט עמדה לעיצומן של טענות העותרים דומה, כי בנסיבות המקרה לא היה מקום לתוצאה של דחיית העתירה מחמת אי צירוף כל הצדדים הנכונים
הדבר נעשה במסגרת של תכניות בינוי ואולם, קיים הבדל חשוב בין עובדותיו של פסק הדין האמור לבין המקרה שבפנינו

park@elvcom.com.ar חניה בני ברק

בעתירה התבקש בית המשפט להצהיר, כי החלטות הוועדה המקומית מיום 16.

29
Town שירותים באינטרנט
בדיון בבית משפט קמא הוצע על ידי בא כוח המערערים לפנות גם לגורם זה, אך הדבר לא נעשה משסולקה העתירה על הסף
ארכיון רשות החניה בני ברק
במצב דברים זה, לא ניתן לקבוע, מעצם קיומם של הליכי תכנון, כי המערערים או מי מהם היו ערים להליכים אלה
פסיקה
על הסתמכות זו להיות סבירה בנסיבות הענין ראו פסק הדין הנ"ל בענין דגניה א', בעמוד 728
לאחד חלקות ולקבוע איזור בניה מיוחד ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועד אמנים נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב : בפני: כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן כבוד השופט י' אנגלרד המערערים: 1
אך דברים אלה אינם מתאימים לענייננו בתוך כך, אין כל טענה על הוצאה אשר היתה נחסכת אם לא היתה השתהות בתקיפתה של הפרקטיקה האמורה

פסיקה

תכנית זו הקפיאה כל בניה בתחום יפו העתיקה, למעט עבודות שיפוץ שערכן עד 10% משווי בנין, אלא בהתאם לתכניות מפורטות ותכניות בינוי שיוכנו בעתיד וייקבעו בהן גבהי בניינים, אחוזי בניה, קווי בנין וכו'.

18
פסיקה
תכניות אלה, מכוחן נתקבלו ההחלטות בענייננו, נהנות מחזקת חוקיות
park@elvcom.com.ar חניה בני ברק
כן נקבע בה שטח "שמורה ארכיטקטונית", בו לא תבוצע כל עבודה, "ללא רשיון מיוחד מהוועדה המקומית שיינתן על ידה לאחר קבלת חוות דעת של וועדה מקצועית שתכלול נציגים של אגף התכנון והעתיקות במשרדי הממשלה"
פסיקה