החלפת ערובה תיקון: תשל"ו מוכר שהבטיח את כספי הקונה לפי סעיף 2 1 או 2 יהיה רשאי להחליף את הערובה באחת מדרכי הערובה לפי סעיף 2 , 3 , 4 או 5 , ובלבד שהושלמה בניית הדירה ונמסרה ההחזקה בה לקונה, והכל אם לא הותנה על דרך אחרת בחוזה המכר; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 3 הבטחת כספי הקונה תיקון: תשל"ו לא יקבל מוכר מקונה, על חשבון מחיר הדירה, סכום העולה על חמישה-עשר אחוזים מהמחיר, אלא אם עשה אחת מאלה: 1 מסר לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר, במקרה שלא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר, מחמת עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית או מחמת צו לקבלת נכסים, צו פירוק או למינוי כונס נכסים שניתנו נגד המוכר או נגד בעל הקרקע האמור; 2 ביטח את עצמו אצל מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א1951-, שאישר לענין זה המפקח על הביטוח, להבטחת החזרתם של כל הכספים כאמור בפיסקה 1 , והקונה צויין כמוטב על פי פוליסת הביטוח ודמי הביטוח שולמו מראש; 3 שיעבד את הדירה, או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, במשכנתה ראשונה לטובת הקונה או לטובת חברת נאמנות שאישר לכך שר השיכון, להבטחת החזרת כל הכספים כאמור בפיסקה 1 ; 4 רשם לגבי הדירה, או לגבי חלק יחסי של הקרקע שעליה היא נבנית, הערת אזהרה על מכירת הדירה בהתאם להוראות סעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ"ט1969-, ובלבד שלא נרשמו לגביהם שיעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי שיש להם עדיפות על ההערה; 5 העביר על שם הקונה את הבעלות או זכות אחרת בדירה, או בחלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, כמוסכם בחוזה המכר, כשהדירה או הקרקע נקיים מכל שיעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי
ליווי פיננסי לפרויקט בנייה חוק המכר דן בכללים החלים על מוכר ועל המוסד הפיננסי המממן פרויקטים לבנייה כל שימוש או הסתמכות על המאמר, הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש, ומהווה ויתור על כל טענה כלפי המחבר, כלפי בעליו של האתר וכן כלפי עורך הדין המפרסם באתר

חוק המכר דירות

בעת חתימת החוזה, חלות על המוכר חובות חוק המכר.

30
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)
בכל הנוגע להערת אזהרה או שעבוד, סעיף 3 לחוק המכר קובע כי בעת הענקת בטוחה, בהתאם לאחת החלופות הנותרות, הקבלן יחויב בגביית התשלומים על חשבון מחיר התמורה בהתאם לקצב התקדמות הבנייה ובשיעורים הקבועים בתקנות המכר דירות הבטחות השקעות של רוכשי דירות סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה תשל"ה-1975
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)
התכנים באתר מובאים כפי שהם "AS IS" , לפיכך, יצירת לקטים, אוספים או מאגרים שיכילו חלקי תכנים מהאתר או שיפרו את הזכויות באתר, אסורה בהחלט
עורכי דין
התכנים באתר ניתנים לשימוש אישי בלבד ואסורים לשימוש מסחרי או אחר, אלא אם צוין או הוסכם אחרת במפורש
תחילה תחילתו של חוק זה ביום כ"א בשבט תשל"ה 2 בפברואר 1975 דמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה, כשהם מוכפלים ב-1
על פי רב, במעמד החתימה על הסכם הרכישה נגבה סך כולל של 7% משווי התמורה, ובגינו לא קיימת חובה שבדין למתן בטוחה עבור הדיירים מדובר על בדיקה יעילה- אם היזם אינו מסכים למינוי, יש סיבה לחשש

עורכי דין

שיעורי התשלום לדירה בבניין חדש שחלים על הסכמים שנחתמו החל מ- 16.

2
עורכי דין
בנוסף, ניתן להגיש נגד הקבלן תביעה משפטית
שיעורי תשלום מקסימאליים ברכישת דירה חדשה לפי קצב התקדמות הבנייה (זכות)
אי קיום החוק מצד הקבלן נחשב עבירה פלילית
מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן (זכות)
בין היתר, על הערבות הבנקאית לכלול פרטים באשר למהות שלה, עילות למימוש הערבות, מועד התשלום, פקיעת הערבות וכו'