מר יאיר אכן מאשר במכתבו כי מר עזר הכניס כספים לחברה, אולם אין כל התייחסות לא לסכום הכספים וגם לא לעניין סיווגם כנטען מר עזר טיפל בהעמדת הלוואה מכספו הפרטי לרכישת הרכב, שנרשם על שמו של מר יאיר וכך גם בהמשך טיפל בהחזרת ההלוואה
באשר למימון ההליכים המשפטים שהוגשו כנגד החברה בהם נטלו חלק האחים צדיק, אני סבורה כי כאשר הבסיס לתביעות נעוץ בסכסוך שבין בעלי המניות בחברה, כמו במקרה שבפניי, אין מקום לכך שהחברה היא שתממן את העלויות הכרוכות בניהול התביעות הללו ץ, ניהל במקביל חמש חברות נוספות

בית המשפט המחוזי בחיפה 21089

מר עזר טוען כי המעשים המפורטים לעיל מהווים קיפוחו כבעל מניות מיעוט בי.

23
בית המשפט המחוזי בחיפה 21089
לפיכך, הלוואות בעלים בתאגיד עיסקי אינן בבחינת תופעה טבעית ומובנת מאליה, והפיכתו של בעל מניות בחברה לנושה החברה אינה מצב שיש לעודדו
בית המשפט המחוזי בחיפה 21089
כמו כן נטען כי עם הקמת החברה הוסכם כי החברה תישא בהוצאותיו של מר יאיר ובכללם טלפון נייד ועד היום לא השתנו הסכמות אלו
בית המשפט המחוזי בחיפה 21089
מקובלת עליי טענת מר עזר באשר לסכום התביעה
כמו כן כל בעלי המניות החזיקו בפנקסי שיקים של החברה ובפנקסי חשבונות משכך אין כל הצדקה להמשך פעילותה של החברה וברור כי אין כל צורך להמשיך ולממן את הוצאותיה
ץ החזיקה במניות של חברת פריון נטוורקס בע"מ, חברה ציבורית הנסחרת בארץ ובחו"ל הידועה גם בשמה הקודם — אינקרדימייל להלן: "חברת פריון" או " חברת אינקרדימייל" בהתאמה משכך גם לא הייתה כל סיבה למתן הלוואת בעלים לחברה

מושיק רוט: באבל ובכיתי אחרי שסגרנו, אבל עוד אנסה לכבוש את הכוכב

ץ, ביצעו שורת מעשי קיפוח כלפיו, בקשר עם ניהולה ופעילותה של החברה, תוך ניצול כוח השליטה בידיהם.

מושיק רוט: באבל ובכיתי אחרי שסגרנו, אבל עוד אנסה לכבוש את הכוכב
ץ, היא להשבת הלוואת בעלים שלטענתו העביר לחברה ולקבלת סעדים להסרת קיפוחו כבעל מניות מיעוט בחברה
מושיק רוט: באבל ובכיתי אחרי שסגרנו, אבל עוד אנסה לכבוש את הכוכב
לא הוצג הסכם או הסדר עם חברת צמח המרמן המסדיר את תנאי שכרו של מר עזר ותנאיו כחבר דירקטוריון ולא הוזמן לעדות מי מבעלי התפקידים בחברת צמח שיתמכו בגרסתו
בית המשפט המחוזי בחיפה 21089
לגישתו של מר עזר גם הימנעות האחים צדיק מלהשיב לו את יתרת הלוואת הבעלים שלטענתו העמיד לטובת החברה הינה קיפוח
כמו כן לחברה הייתה פעילות בתחום הנדל"ן שבמסגרתה ניתן ייעוץ ומימון לתביעות פיצויים אפשריות מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה — 1965 של בעלי נכסים שזכויותיהם בקרקע נפגעו עקב תוכניות בניין עיר להלן: "תביעות פיצויים" על כן אני מקבלת את קביעותיו של המומחה מיכאלי כי חשבוניות המס שהוצאו בגין הכספים שנכנסו לחברה הונפקו על שם החברה ונכללו כחלק מהכנסותיה
מצב זה מלמד על מידת האמון העמוקה ששררה בין הצדדים בתחילת הדרך כן לא הוכח כי ההכנסות הן הלוואת בעלים שהעמיד מר עזר לטובת החברה

בית המשפט המחוזי בחיפה 21089

טענה זו סותרת את טענתו בהליך זה כי בין הצדדים נוצר הסכם בעל פה בדבר מתן הלוואות בעלים לחברה ראה לעניין זה: עמ' 19 לפרוטוקול; עדות מר עזר בדיון בבקשה לביטול עיקולים עמ' 19-20 לפרוטוקול.

17
בית המשפט המחוזי בחיפה 21089
בדוחות הכספיים של החברה, במאזני החברה ובמסמכי הנהלת החשבונות אין כל רישום לקיומן של ההלוואות הבעלים, והכספים שנטען הועברו מחברת צמח לחברת י
מושיק רוט: באבל ובכיתי אחרי שסגרנו, אבל עוד אנסה לכבוש את הכוכב
מטעם החברה והאחים צדיק הוגש תצהיר הגב' תמר גוטליב מיום 10
מושיק רוט: באבל ובכיתי אחרי שסגרנו, אבל עוד אנסה לכבוש את הכוכב
כמו כן נטען כי האחים צדיק השתמשו בכספי החברה לצורך מימון הגנתם בהליכים משפטיים בהם נתבעו כבעלי מניות