אלו שקונים אוכל רק בהכשר מהודר נר אחד לכל בני הבית
הקשר בין נס פך השמן לבין מצוות הדלקת נרות ברור ופשוט לאור מקור זה ניתן להציע את ההסבר הבא

מעמקים

לעומת זאת שי, הינו ממוצא ספרדי, ולכן נוהג שרק ראש הבית מדליק חנוכיה, וגם בכך מתקיים 'מהדרין מן המהדרין'.

1
הלכות חנוכה
ומי שאין באפשרותו, ידליק בחנוכיית כסף או דמוי כסף, וכל המרבה להדר במצוה ולעשותה יפה, הרי זה משובח
מעמקים
ונראה לי, שנתנו את הכינוי הזה לחג, משום שאותה הזכות לעבוד את אלוהינו הופיע לנו בלי שקיווינו לה
הלכות חנוכה
לימים בעקבות ניצחון המכבים שאירע בחודש כסלו, התווספו שני טעמים חדשים להדלקת הנרות, "נס פך השמן" ו"חידוש העבודה" המיוצגים אף הם ע"י הדלקת נרות
לשנה האחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים במקורות מצאנו שני כלים שהתחרו ביניהם על מירב תשומת הלב עם חידוש העבודה ע"י המכבים
מהו היחס הנכון לתרבויות אחרות? מג ויראו את מזבח העולה כי חולל

מעמקים

והמהדרין- הרוצים להדר וליפות את המצוות, ידליקו נר אחד לכל אחד ואחד מבני הבית.

3
מספר נרות חנוכה
נז ויצווה יהודה ואחיו וכל קהל ישראל לחוג את חנוכת המזבח ביום החמישה ועשרים לחדש כסלו שמונת ימים מדי שנה בשנה בהלל ובתודה לה'
הלכות חנוכה
ויקחו אבנים שלמות אשר לא עלה עליהן ברזל, ככתוב בתורת ה' ויבנו מזבח חדש כתבנית הראשון
דבר תורה
צט בני ספרד מנהג בני ספרד שאחד מבני הבית מדליק, ופוטר את כל בני הבית בהדלקתו, וכמו שכותב הרמב"ם פרק ד מהלכות חנוכה הלכה ג : "המנהג פשוט בכל ערינו ספרד, שיהיו כל אנשי הבית מדליקים נר אחד בלילה הראשון, ומוסיפים נר בכל לילה ולילה, עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונה נרות, בין שהיו אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד"
נראה שבתחרות על הכלי שמסמל יותר מכל את המקדש ואת חידוש העבודה במקדש, בסופו של יום ניצחה המנורה והמהדרין מן המהדרין- הרוצים להדר עוד יותר, בית שמאי אומרים: יום ראשון של חנוכה מדליק שמנה נרות, מכאן ואילך- והלאה פוחת והולך ובכל יום מפחית נר, עד שביום האחרון מדליק רק נר אחד
אלא על יסוד דברי הגמרא בעבודה זרה נאמר: הם הגויים קבעום לשם עבודת כוכבים ואילו אנחנו קבענו אותן לשם שמים לאחר שטוהר המקדש החלו שוב העבודות הקבועות היום יומיות במקדש, ועבודות וכלים רבים חזרו לפעול

הלכות חנוכה

הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.

5
מספר נרות חנוכה
ויש נוהגים שהשמש הוא הנר שממנו מדליקים את הנרות, וכשמסיים להדליק בו את הנרות, מניחו דלוק בחנוכיה
מעמקים
וישכימו בבוקר ויעלו עולות על המזבח החדש כמשפט
מספר נרות חנוכה
האם הלכה כבית שמאי או כבית הלל