שמירת העיניים ושמירת הברית בקדושה וטהרה , איפוק! ישנם כשישה מיליארד גויים, כך שיש מספיק על מי לספר לשון הרע, אם מישהו מרגיש צורך דחוף בכל מקרה צריך לבדוק לגופו, ואם זה מזיק, זה מוגדר לשון הרע
ועוד אמרו חכמים, כל המספר בלשון הרע--כאילו כפר בעיקר, שנאמר "אשר אמרו, ללשוננו נגביר--שפתינו איתנו: מי אדון, לנו" אם תצליח להתאפק ולהתקדש זה הדבר היחיד שעשוי להציל אותך לדעתי , הצער שבאיפוק יכפר לך על ההנאה שבתאווה , ולימוד התורה בישיבה , כולל , מסגרת , שיעורים יכפר לך על פגמי הברית שפגמת , כי כל מילה שיוצאת מהפה העליון בקדושה מכפרת על טיפה שיצאה מהפה התחתון בחוסר קדושה , לבטלה! עוון זה גדול יותר מלשון הרע

מבוא להלכות לשון הרע

לשון הרע — פגם בדיבור מצאנו שאחד הארורים שבתורה מדבר על לשון הרע דבריםכז, כד : "ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן" חז"ל דרשו פסוק זה על לשון הרע.

שתי הלכות לשון הרע ביום
והראיה לכך שהיה דוד יוצא למלחמות והיו נהרגים מחיילי ישראל, ואילו אצל אחאב לא היו נהרג אפילו לא חייל אחד, כיון שבדורו של אחאב העם היה מאוחד ולא היו ביניהם מלשינים ולשון הרע
חפץ חיים
וראה להלן שמרים הנביאה נענשה בצרעת על שדיברה לשון הרע
איסור לשון הרע
כמו כן נעלמו פריטים יקרי ערך מהבית, אך אין לי מושג אם הם לקחו או לא כי היו הרבה פועלים
תמיד יש לראות את הצד הטוב שבכל דבר ועיין בחלק ב' כלל א' בבאר מים חיים סעיף קטן ח', רק דכוונת הגמרא בכתובות הוא במכל שכן דמוציא שם רע מכלל לאו זה לא נפקא
הרס משפחה , חטאים , עוונות , איסורי כרת , פגם הברית , זימה , גרימת צער וכו' ישנה שאלה גדולה מאוד בנוגע להלכות לשון הרע

חפץ חיים

הוכח תוכיח את עמיתך ; ו.

חפץ חיים
ואם כן, דברים שהם לתועלת הם מותרים אלא שאסור שיאמרו בפני אחד או שנים משום שזה לא נראה שאומר לתועלת אלא לשם כוונת לשון הרע
איסור לשון הרע
ובכלל איסור זה להזכיר מחלוקת או שנאה ישנה שלהם כלל א י
פרשת וישב
לשון הרע — קלקול מוסרי איסור לשון הרע הוא רק על יהודים ולא על גויים
ולא רק שאסור לספר בחסרונות חברו, אלא אסור לספר על חברו שאין בו מעלות מסויימות שאנשים חושבים שיש לו, כגון לומר על אדם שאינו חכם או נדיב או צדיק או עשיר או גיבור כל כך כמו שחושבים עליו חפץ חיים שם, כלל ה סעיפים ב-ה , ובפרט אם יכול לבוא לו היזק על ידי זה במסחר או בשידוכין וכיו"ב שם סעיף ג , וכל שכן שאסור לומר על אדם שאינו חכם בתורה כ"כ אפי' אם זה אמת כלל ה, ד החזרת השכינה על ידי אחדות בעם ישראל, ואחד הכלים המרכזיים לכך הוא שמירת הלשון
והאם יש לי דרך לתקן? אמנם בדיני ממונות עד אחד יכול להזקיק לשבועה ולכן מותר לעד אחד להעיד, אבל בשאר האיסורים אסור אמר רב יהודה אמר רב: רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרע

לשון הרע (סיכום)

האם באופן כזה יוסף הצדיק עבר על איסור לשון הרע? מי שיודע עדות לחבירו כופים אותו לבוא ולהעיד בביה"ד.

הלכות דעות ז
ויש שאף דורשים את המילה 'מצורע' - מוציא שם רע
הלכות לשון הרע ורכילות (א)
וכן אמר דויד בדעותיו הטובות, "אם גמלתי, שולמי רע"
הלכות לשון הרע ורכילות (א)
כל מה שנותר לי לאחל לך זה, שלום בית ורוב שלום ונחת מצאצאיך ונוות ביתך, אשריך שזכית לאשת חיל, כדי להסיר את יצר הרע מלבך וממחשבותיך, הגיע הזמן שתעסיק את עצמך קצת יותר במקום להיות בבטלה, תמצא לך שיעור תורה קבוע, תלמד בשעות הפנאי וכשממש משעמם לך במקום לחשוב על שטויות, תראה הרצאה טובה