ככלל, לגבי הדיבידנד המחולק המשולם לבעלי המניות בבורסה בחו"ל, החברה תנכה מס במקורבהתאם לתקנה 5 ב לתקנות ניכוי מדיבידנד להלן: "ניכוי מדיבידנד בורסת חו"ל" ושיעורי הניכוי הקבועים בה יתרת הדיבידנד המחולק לאחר ניכוי מדיבידנד בורסת חו"ל יועבר לרשם המניות אשר ישלם באמצעות הברוקרים לבעלי המניות בבורסה בחו"ל
לצורך ניכוי המס במקור והעברתו לרשות המסים בישראל מינתה החברה חברה לנאמנות תושבת ישראל להלן: "הנאמן לצורכי מס״ ללקוח המשלם איו שיקול דעת וחובה עליו לקזז את אחוז ניכוי מס במקור לפני התשלום לספק

הנחיות בדבר אישורי ניכוי מס במקור לשנת 2019

באתר תוכלו לבדוק החזרי מס הכנסה , כתובות טלפונים שעות קבלה של מס הכנסה מימוש זכויות ביטוח לאומי ואיתור כספים אבודים.

24
אישורים לצורך ניכוי מס , אישור ניהול ספרים , הדפסה מאתר מס הכנסה
נישומים כאמור יקבלו מכתב התראה המפרט את הלקויים הקיימים בתיקם ומציין כי באם לא יוסרו הליקויים על ידם בתוך 30 ימים, יישלל אישור ניכוי מס במקור שלהם
אישורים לצורך ניכוי מס , אישור ניהול ספרים , הדפסה מאתר מס הכנסה
החברה תכריז על חלוקת סכום דיבידנד להלן: "יום ההכרזה", "הדיבידנד המחולק", בהתאמה לבעלי מניות החברה ביום הקובע להלן: "היום הקובע"
הנחיות בדבר אישורי ניכוי מס במקור לשנת 2019
להתקשרות עם נושא משרה בכירה או עובד שנעשתה בלא קבלת האישורים הנדרשים לרבות אם נפל בהליך האישור פגם מהותי או אם ההתקשרות נעשתה בחריגה מהותית מן האישור לא יהיה תוקף
ברשת אתרי הכלכלן אין תכנים ממחוזרים מועתקים או כפולים
הבקשה הסדר ניכוי מס במקור בגין תשלום הדיבידנד המחולק לספק ישנו שיעור ניכוי סמ במקור על העסקה ובעת התשלום החלקוח מנכה את הסכום שמגיע לספק

אישורים לצורך ניכוי מס רשות המיסים

במקרים חריגים בלבד כאשר צפויים הפסדים מהפעילות בשוק ההון , בהם עולה צורך באישור הכולל את סעיף שוק ההון או כאשר ליחיד הכנסות מעסק בשוק ההון והוא פתח תיק מוסד כספי במע"מ, יש לפנות למנהל מחלקת שוק ההון בחטיבה המקצועית לבחינת זכאותו למתן אישור לסעיף שוק ההון.

הנחיות בדבר אישורי ניכוי מס במקור לשנת 2019
על אף האמור לעיל, במטרה לעודד ולסייע לבעלי עסקים קטנים, יינתן באופן אוטומטי לתקופה של חצי שנה פטור מניכוי מס במקור, לבעל תיק חדש במס הכנסה שסווג במע"מ כ-" עוסק פטור"
אישור ניכוי במקור מס הכנסה
מס זה נקרא — ניכוי מס במקור
אישורים לצורך ניכוי מס , אישור ניהול ספרים , הדפסה מאתר מס הכנסה
בעל מניות בבורסה בחו"ל שהינו תושב מדינת אמנה, כהגדרתה בסעיף 169 לפקודת מס הכנסה להלן: "מדינה גומלת" , ושהוא בעל הזכות שביושר לדיבידנד המחולק יוכל להגיש בקשה לשינוי שיעור ניכוי מדיבידנד בורסת בחו"ל להלן: "המבקש", "הבקשה", בהתאמה