ואף שהקמח עבר טחינה, וודאי שכל התולעים החיים שרחשו בין גרעיני החיטה נטחנו, מכל מקום כנראה שביצי התולעים לא נטחנו, ומהן עלולים לבקוע חרקים ותולעים למשל אם נפל לתוך קדרה של בשר מעט חלב, אם יש בכל התבשיל יותר מפי שישים מהחלב, החלב בטל, ומותר לאכול את מה שבקדרה
אם אתם מכירים כאלה שלא מופיעים אצלנו ורוצים לתרום, תמיד תוכלו לשלוח אלינו משחקים באמצעות טופס יצירת הקשר שבתחתית העמודים ואנחנו נדאג להוסיף אותם במהרה בבן איש חי שנה שניה פרשת נשא ח , ספר בן אברהם סימן נ, כח , מעם לועז שמיני ו , יד אפרים צא, ד

איסורם של תולעים וחרקים קטנים

לעיל הובאו דברי המאירי שהזכיר את הנגיעות 'בשאר ירקות'.

איסור אכילת תולעים ויצורים זעירים
ואת דבריו העתיקו גם רבי עקיבא איגר, בהגהותיו על שו"ע יו"ד סי' פד; בפתחי תשובה, סי' פד ס"ק ז; ובמחזיק ברכה, יו"ד סי' פד ס"ק לד; זבחי צדק, יו"ד סי' פד ס"ק קיב; בית לחם יהודה, יו"ד סי' פד ס"ק כו; כף החיים, יו"ד סי' פד ס"ק קלו
שחקו ב
כאשר תולעת נמצאת בתערובת היא בטלה מדאורייתא, ורק רבנן גזרו על כך שברייה אינה בטלה שו"ע ק', א; ט"ז, ק"י, א
שחקו ב
ומהיום ההוא לא אכלתי אותם
כך לדוגמה כותב השל"ה לבניו קדושת האכילה סי' קיג : גם הנני מודיע אתכם, מחמת הכנימות הקטנות נקראות מילב"ן, רגילין להיות בימי קיץ בכל הפירות היבשות, כמו 'פלוימן', ו'רוזייני' גדולים וקטנים, וכן מיני קטניות, ואורז ודוחן, ובמדינתכם לא הורגלתם לראות אחר זה, והיא מילתא דשכיחא, וכמה פעמים בקהלה קדושה פראג אסרתי כל השוקא שמוכרים דברים אלו, מפני שהבודקם צריך להיות לו ראיה טובה ודקה, וכמה פעמים בדקו, ואמרו שאין שם מהם, ובא רואה אחר, והראה לכל איך שהם הרבה והרבה בלי ערך נעים ומתנודדים וכך כתב הט"ז פד, יז , בבית לחם יהודה יו"ד פד, יא , בבית הלל יו"ד פד, ג , של"ה אות ק, קדושת האכילה, קיא , כנסת הגדולה יו"ד פד, הגהב"י נח , בית יצחק יו"ד פד תיקון הבית חלק ב, ב , וכה"ח יו"ד ס"ק נט
בהלכה זו השתמש המהר"ם בן חביב שו"ת קול גדול, סי' ה כאשר נשאל מהו גודל החרק האסור: שאלה: חומץ בן יין דרכו כשמתיישן לגדל תולעים דקים עד שמסננים אותו ד' או ה' פעמים ועדיין רישומן ניכר שהם רוחשים בשולי הכלי, והם דקים יותר מחוט השערה שאין בהם ממש, זולת הרחישה הניכרת בהם לאור השמש, מבעיא אם יש חשש בחומץ זה? לאחר מכן לשטוף כל עלה היטב משני צדדיו, באופן שזרם המים יגיע אפילו אל תוך קפלי העלה וישטוף משם את החרקים הקטנטנים

סוגר שטחים אונליין

כמובן שאת כל סוגי השרצים אסור לאכול, אולם ישנו חילוק מסוים ביניהם.

שחקו ב
ובספר איסור והיתר הארוך שער מא אף אסר את הקטניות הנגועות לגמרי: "וכן אוסר מהר"ש הזיזין שבעדשין ואומר שאותן שהוחזקו בהן אין לסמוך על הבדיקה אלא צריך למוכרן לאינו יהודי"
סנייק יו
ובחכמת אדם כלל נ"א ס"ג כתב דבמקום הפסד יש לסמוך על דעת הרמ"א והש"ך דכה"ג שפיר בטל ברוב, עי"ש
אגריו תלת מימד
מפני שחכמים קבעו כלל בדיני התערובות, שאמנם כל איסור שנפל לתוך היתר בטל בשישים, אבל אם האיסור הוא בריה שלימה, אפילו באלף אינו בטל