מדברי הגמרא עולה, שלדעת אמימר ספירת העומר בזמן הזה היא רק דרבנן, זכר למקדש ומתחילת היום מונין, לפיכך מונה בלילה מליל שישה עשר בניסן
כאשר אנחנו לא נמצאים בתקופת העומר, התבנית מציגה כלום עם כל הכבוד לקראים, הם מיעוט קטן ביותר בעם ישראל, ולכן יש דיספרופורציה בהצגה מפורטת של עמדתם, לעומת הצגה קצרה מאוד של עמדת חז"ל

שיחה:ספירת העומר

בברכה, הגותי 18:07, 12 באפריל 2007 IDT שנויים במחלוקת.

ספירת הימים והשבועות בעומר
הוא שם את זה בערך וזה בוטל ע"י "שיחזור: לא נהוג פה"
ספירת העומר
םירועש וא םיטיח תלוסמ אבה ןברוק - החנמ
סגולה נגד עין הרע: פרשת העומר ומלח
אין לי בעיה אם אחרים יסכימו לעשות ערך על מנהג אשכנז המערבי, אבל לא נראה לי שמקומו בתוך הערך על ספירת העומר
משהו בפונקציה שמחשבת את היום כנראה לא תקין כי ספירת העומר לדידן אינה מן התורה לפי שאין לנו לא הבאה ולא קורבן ואין לנו לדקדק כ"כ בתמימות
רש"י: מנה ימים — שלשים יום האבה הנשמב תאצמנ וז הלאש לע תובושתה

ספירת העומר

אולי יש כאן התחקות אחר מקורם של יהודי אתיופיה? ובספירת העומר נחשב יום לשנה.

23
שיחה:ספירת העומר
אי מיום הביאכם יכול יקצור ויספור ויביא ביום תלמוד לומר ויקרא כג שבע שבתות תמימות תהיינה אימתי אתה מוצא שבע שבתות תמימות בזמן שאתה מתחיל לימנות מבערב
העומר
בסוף ספירת ימי העומר יש לשמור את המלח, והמלח מקבל כח כמין קמיע שיכולים להשתמש בו לצורך אישי או לצורך אחר
העומר
שכח ולא מנה בלילה, מונה ביום