ו עותק של צו הגבלה שיפוטי יוצג במקום שעליו הוא חל ויומצא לבעלים של המקום ולמחזיק בו, אם ניתן לאתרם בשקידה סבירה בנסיבות העניין א המפקח רשאי לתת רשיון סוכן ביטוח להלן — רשיון סוכן ליחיד
א המפקח ינהל מרשם של בעלי רישיונות למתן שירותים פיננסיים שיכלול, בין השאר, פרטים אלה: 1 פרטי בעל הרישיון, סוג הרישיון שבידו ותקופת תוקפו אם נקבעה; 2 נותני שירותים פיננסיים שרישיונם הותלה בהתאם להוראות סעיף 23; 3 פרסום בדבר עיצום כספי שהוטל על בעל הרישיון בכפוף להוראות סעיף 92 ב מי שהפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המפקח להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי: 1 מי שהפר הוראה מהוראות המפקח שניתנו לפי סעיף 4; 2 נותן שירותים פיננסיים שהפר תנאי מתנאי רישיונו, בניגוד להוראות סעיף 12 א ; 3 נותן שירותים פיננסיים שלא הציג העתק מהרישיון או לא ציין את מספר הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 21 ב ; 4 נותן שירותים פיננסיים שלא הודיע למפקח על שינוי שחל בפרט מן הפרטים שמסר לו או על כך שנפתחה נגדו חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, בניגוד להוראות סעיף 22; 5 מי שפעל בניגוד לתנאים שנקבעו בהיתר שקיבל, לפי הוראות סעיף 26; 6 מחזיק אמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים מכוח העברה על פי דין שלא מילא אחר הוראת המפקח שניתנה לפי סעיף 29 ב או ג ; 7 מחזיק אמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד שלא מסר דיווח בהתאם להוראות לפי סעיף 30; 8 נותן שירותים פיננסיים שמינה נושא משרה או לא הפסיק את כהונתו, בניגוד להוראות סעיף 31; 9 נושא משרה בנותן שירותים פיננסיים שכיהן בניגוד להוראות סעיף 31; 10 נותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד בעל רישיון מורחב שבדירקטוריון שלו מכהנים פחות משלושה חברים, בניגוד להוראות סעיף 33 א ; 11 נותן שירותים פיננסיים או דירקטור שהפר הוראה מהוראות שקבע השר או שהורה המפקח לפי סעיף 33 ב או ג ; 12 נותן שירותים פיננסיים בעל רישיון מורחב שלא מינה רואה חשבון מבקר, בניגוד להוראות סעיף 34 א ; 13 רואה חשבון מבקר שלא מסר הודעה על הפרה למנהל הכללי או למפקח, בניגוד להוראות סעיף 34 ב ; 14 נותן שירותים פיננסיים שמינה נושא משרה או בעל תפקיד אחר או לא הפסיק את כהונתו, בניגוד להוראות סעיף 35 א , וכן נושא משרה בנותן שירותים פיננסיים שכיהן בניגוד להוראות הסעיף האמור; 15 נותן שירותים פיננסיים, נושא משרה בנותן שירותים פיננסיים או בעל תפקיד אחר שהפר הוראה מההוראות שקבע השר לפי סעיף 35 ב ; 16 מנהל כללי של נותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד או שותף בתאגיד שהוא שותפות, שלא קבע כללים ונהלים או לא מינה אחראי להטמעתם ולפיקוח על קיומם, בניגוד להוראות סעיף 36 א ; 17 נותן שירותים פיננסיים שהפר הוראה מהוראות המפקח שניתנה לפי סעיף 38; 18 נותן שירותים פיננסיים שלא הגיש דוח או הודעה בהתאם להוראות לפי סעיף 39; 19 נותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד בעל רישיון מורחב, שלא כלל בפרוטוקול האסיפה הכללית את הפרטים הדרושים, בניגוד להוראות סעיף 40 א ; 20 מי שנכח או הצביע באסיפה כללית של נותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד ולא מסר למפקח פרטים, לפי דרישתו, בניגוד להוראות סעיף 40 ב ; 21 נותן שירותים פיננסיים שעשה דבר העלול להטעות לקוח בעניין מהותי בעסקה, בניגוד להוראות סעיף 41; 22 פרסם פרסומת מטעה בניגוד להוראות סעיף 42 ג ; 23 נותן שירותים פיננסיים שהפעיל השפעה בלתי הוגנת בניגוד להוראות סעיף 43 ב , למעט פסקה 6 שבו; 24 נותן שירותים פיננסיים שהתנה מתן שירות פיננסי בקניית נכס או שירות אחר, ממנו או מאדם אחר, בניגוד להוראות סעיף 44; 25 נותן שירותים פיננסיים שעסק במתן שירותים פיננסיים בדרך של רוכלות בניגוד להוראות סעיף 45; 26 בעל רישיון למתן אשראי שהתקשר בעסקה עם קטין, בניגוד להוראות סעיף 56 א או שפרסם פרסומת המכוונת לקטינים בניגוד להוראות סעיף 56 ב ; 27 נותן שירותים פיננסיים שלא גילה ללקוח פרט מהותי לפי הוראות סעיף 47 א , או הפר חובה לעניין גילוי נאות שנקבעה לפי הוראות סעיף 47 ב ; 28 נותן שירותים פיננסיים שלא ערך חוזה בכתב, או שלא ציין בו את הפרטים הנדרשים, בניגוד להוראות שנקבעו לפי סעיף 48 א , או לא נתן ללקוח הזדמנות סבירה לעיין בחוזה, או לא מסר לו עותק כאמור בסעיף 48 ב ; 29 נותן שירותים פיננסיים שלא קיים הוראה מהוראות השר בדבר חוזה למתן שירותים פיננסיים או בדבר מידע אחר המיועד ללקוח, בניגוד להוראות סעיף 49; 30 בעל רישיון למתן אשראי שלא איפשר למי שקיבל ממנו הלוואה, לפרוע את יתרת ההלוואה לפני המועד שנקבע לפירעונה, בניגוד להוראות סעיף 50; 31 נותן שירותים פיננסיים שלא תיקן ליקוי בהתאם להוראת המפקח, בניגוד להוראות סעיף 53 א ; 32 נותן שירותים פיננסיים שלא תיקן פגמים או מנע את פגיעתם, בהתאם להוראת המפקח שניתנה לפי סעיף 54; 33 נותן שירותים פיננסיים שלא מסר הודעה על חיסול עסקיו כאמור בסעיף 61; 34 מי שלא מסר ידיעה או מסמך למפקח או למי שהוא הסמיכו לכך, לפי דרישתו, בניגוד להוראות סעיף 65; 35 מי שלא מסר למפקח או למוסמך פיקוח ידיעה או מסמך לפי דרישתו שניתנה לפי סעיף 67 א 2

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),

נהוג לחשוב כי החוק תקף רק ל"צ'יינג'ים" אולם זוהי תפיסה שגויה.

15
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים),
ה בסעיף זה — "ביצוע עסקה" — לרבות הימנעות מביצוע עסקה; "יועץ פנסיוני" — לרבות השולט בו, מי שנשלט בידי מי מהם, נושא משרה באחד מאלה ומי שמועסק על ידי אחד מאלה
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים),
ה בסעיף זה, "נושא משרה" — דירקטור, מנהל כללי ומבקר פנימי וכן מי שהמפקח שהממונה יקבע; המפקח הממונה יקבע לכל מבטח מי מבעלי התפקידים באותו מבטח חייב באישור המינוי ובלבד שקביעתו לא תכלול יותר משבעה בעלי תפקידים במבטח
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל),
א בסעיף זה — "גוף קשור" — מי ששולט במבטח או תאגיד הנשלט בידי מבטח או הנשלט בידי מי ששולט במבטח; "זיקה" — קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן כהונה כנושא משרה, ואולם קשרים כסקיים קמעונאיים שבין תאגיד ללקוח לא ייחשבו זיקה; "מחזיק מהותי" — מי שמחזיק יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח, שהוועדה דנה או אמורה לדון בעניינו, מי ששולט במחזיק כאמור, מי שנשלט בידי מי מהם, חבר בחבר-מחזיקים כמשמעותו בסעיף 41יא א 3 ג , מי ששולט בחבר בחבר-מחזיקים כאמור, ומי שנשלט בידי מי מהם; "קשר קרוב" — יחסים שבין אדם לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין וכן לתאגיד שהוא בעל השליטה בו
א לא יכהן אדם כנושא משרה במבטח, אלא אם כן נמסרה למפקח לממונה הודעה, שישים ימים לפחות לפני תחילת הכהונה, והמפקח והממונה לא הודיע בתוך התקופה האמורה על התנגדותו למינוי האמור, או שהודיע כי אינו מתנגד למינוי ג הוראות סעיף זה יחולו גם על מי שמחזיק אמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים כערובה לחיוב, למעט מחזיק שהוא תאגיד בנקאי
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים - שאלות נפוצות? ב אין באמור בסעיף קטן א כדי לגרוע מהאפשרות של מעביד להשיב לעובדו תשלומים ששילם בעד שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני, כולם או חלקם, ובלבד שההטבה ניתנה בכפוף להוראות סעיף 20 א2 לחוק הפיקוח על קופות גמל ב נקבע בהסכם ייעוץ פנסיוני לפי סעיף 27 ב 4 כי הייעוץ הפנסיוני הוא מתמשך, ישוב היועץ הפנסיוני ויבחן, בהתאם להוראות סעיף קטן א , את התאמת החיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני נושא הייעוץ הפנסיוני לצרכיו של הלקוח, במהלך כל תקופת הייעוץ הפנסיוני

משרד המשפטים

בכתב ההתחייבות יתחייב המפר להפסיק את הפרת ההוראה כאמור בסעיף קטן א , ולהימנע מביצוע הפרה נוספת של אותה הוראה, בתוך תקופה שיקבע הממונה ושתחילתה ביום מסירת ההודעה על התחייבות, ובלבד שהתקופה האמורה לא תעלה על שנתיים — תקופת ההתחייבות ; הממונה רשאי להורות כי בכתב ההתחייבות ייקבעו תנאים נוספים שעל המפר לעמוד בהם בתקופת ההתחייבות במטרה להקטין את הנזק שנגרם מההפרה או למנוע את הישנות ההפרה.

5
חיים קליר ושות': חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
ג התקבל הערעור, יוחזר העיצום הכספי או הקנס האזרחי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
ד הוגש נגד יועץ פנסיוני או נגד סוכן שיווק פנסיוני כתב אישום בשל עבירה, או הוגשה בקשה להכרזתו כפסול דין או להכרזתו כפושט רגל, ואם הוא תאגיד — הוגשה בקשה למתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים לו, רשאי הממונה, לאחר שנתן ליועץ או לסוכן כאמור הזדמנות להשמיע את טענותיו, להתלות את רישיונו עד לסיום ההליכים
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים),
א מפקח מיוחד שהתמנה לפי סעיף 68 א 4 יפקח על פעולות הדירקטוריון של המבטח ועל הנהלת עסקיו לפי הוראות שיקבל מאת המפקח
ג המפקח רשאי, מטעמים שיירשמו, לפטור מבטח מחובת הגשת דו"ח של חברת בת שלו שעיסוקה אינו בתחום הביטוח או מחובת הגשת דו"ח מאוחד שלו ושל חברות הבת שלו, כולם או מקצתן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים נוצר בצל העובדה כי תחום השירותים הפיננסיים הנקראים בקיצור נש"פ או נותני שירותי מטבע הנקראים בקיצור נש"מ הולך וגדל בשנים האחרונות ולא מעט חברות בתחום הפכו להיות ציבוריות או בדרכן להיות ציבוריות, כלומר עומדות להיות מונפקות בבורסה
א לא יכהן אדם כנושא משרה במבטח, אלא אם כן נמסרה לממונה הודעה, שישים ימים לפחות לפני תחילת הכהונה, והממונה לא הודיע בתוך התקופה האמורה על התנגדותו למינוי האמור, או שהודיע כי אינו מתנגד למינוי תיקון מס' 3 מיום 10

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים),

המפקח רשאי לקבוע כי יראו מי שהפר הוראה זהה כלפי כמה לקוחות, כמבצע הפרה אחת, אם ההפרה נעשתה בפרק זמן קצר, במעשה או במחדל אחד או בשל אותו גורם.

משרד המשפטים
א1 מבטח חוץ יערוך דו"חות כספיים לתקופות ביניים כשהם מסוקרים בידי רואה חשבון, ויגישם למפקח בתוך חודשיים מתום כל רבעון
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
ג הסכום האמור בסעיף קטן א יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה להלן — המדד , באופן שכל סכום יועבר לקרן זכאית כשהוא מעודכן לפי שיעור עליית המדד הידוע במועד העברת כל סכום לעומת המדד לחודש ינואר 2003, ובתוספת ריבית צמודה בשיעור של 4% לשנה
חיים קליר ושות': חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) 1982
א השר, באישור ועדת הכספים, יקבע שיעורים או סכומים, מרביים, לתשלומים של עמית, ואם הוא עמית-שכיר — גם של מעבידו, לקופת גמל, ואולם סך כל התשלומים שעמית יהיה רשאי להפקיד בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה לא יעלו על 70,000 שקלים חדשים בכל שנת כספים; הסכום האמור יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון — לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ"ה בסיוון התשע"ו 1 ביולי 2016